Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Spółdzielnie Socjalne
aspekty prawno-ekonomiczne
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Projekt: "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - II edycja"
Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych...

Akty prawne dot. spółdzielni socjalnych

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
  plik do pobrania pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych
  plik do pobrania pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
  plik do pobrania pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
  plik do pobrania pdf
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
  plik do pobrania pdf
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  plik do pobrania pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  plik do pobrania pdf
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  plik do pobrania pdf

sep

Przydatne publikacje

 • "Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych" - omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości, przygotowany na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez dr Barbarę Godlewską-Bujok oraz przez Cezarego Miżejewskeigo
  plik do pobrania pdf
 • "Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?" - publikacja wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania autorstwa Cezarego Miżejewskiego
  plik do pobrania pdf
 • "Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?" - publikacja powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne autorstwa Małgorzaty Ołdak, Marcina Juszczyka i Cezarego Miżejewskiego
  plik do pobrania pdf
 • "Poradnik dla przyszłych spółdzielców" - autor: Zbigniew Modrzewski
  plik do pobrania pdf
 • "Rachunkowość spółdzielni socjalnej" - autor: Aneta Englot
  plik do pobrania pdf
 • "Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych" - publikacja powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej autorstwa Anny Sobol
  plik do pobrania pdf
 • "Jak to działa: Formalno-prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby prawne" - publikacja autorstwa Zbigniewa Prałata
  plik do pobrania pdf
sep

Pytania i odpowiedzi dot. zagadnień prawno-ekonomicznych

 • W jakim terminie od daty zarejestrowania spółdzielnia socjalna musi podjąć działalność gospodarczą?
  • Zgodnie z zapisem art.115 ustawy Prawo spółdzielcze jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majątku, może ulec wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek związku rewizyjnego.
 • Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?
  • Na podstawie spółdzielczej umowy o pracę stosunek pracy zawiera się pomiędzy spółdzielnią i jej członkiem. Następuje więc ścisłe powiązanie stosunku członkostwa w spółdzielni z obowiązkiem pracy w tej spółdzielni. Spółdzielcza umowa o pracę wygasa z ustaniem członkostwa. Ustawa Prawo spółdzielcze stanowi, że rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę w czasie trwania członkostwa jest niedopuszczalne. Zgodnie z zapisem art.201 §1 i 1a tej ustawy oraz art.12 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych statut spółdzielni może przewidywać zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków nie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, lecz na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni.
 • Czy członek spółdzielni ma obowiązek wskazać osobę, której spółdzielnia winna po jego śmierci wypłacić udziały?
  • Zgodnie z art.16 §3 ustawy Prawo spółdzielcze wynika, iż "członek może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia jest po jego śmierci obowiązana spłacić udziały." I w takiej sytuacji prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Zmienione w 2011 r. Prawo spółdzielcze w dodanym art.16a stanowi, że spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni.
 • Czy osoba, która dziedziczy udziały ma obowiązek zapłaty wpisowego do spółdzielni?
  • Tak. Spadkobierca ma obowiązek złożyć deklarację i uiścić wpisowe w wysokości określonej w statucie.
 • Jeżeli spółdzielnia nie korzysta z kredytów bankowych, czy ma obowiązek na Walnym Zgromadzeniu Członków podejmować uchwałę upoważniającą Zarząd do zaciągania kredytów?
  • Walne Zgromadzenie zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze - ocenia każdego roku działalność własnej spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz przyjmuje kierunki działania na rok następny. Jedną z uchwał obowiązkowych przyjętych na Walnym Zgromadzeniu winna być uchwała upoważniająca Zarząd do zaciągania zobowiązań - wszelkich zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością (nie tylko kredyty), w tym także zobowiązań wobec kontrahentów.
 • Czy spółdzielnia socjalna ma obowiązek przeznaczać na fundusz inwestycyjny 20% nadwyżki bilansowej?
  • Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych spółdzielnia socjalna zysk netto dzieli w sposób następujący:
   - nie mniej niż 40% na fundusz zasobowy;
   - nie mniej niż 40% na fundusz reintegracyjny;
   - fundusz inwestycyjny.
   Jak wynika z w/w ustawy nie określono jaki procent zysku netto przeznaczać należy na fundusz inwestycyjny. Możemy przeznaczyć 20%, ale możemy również przeznaczyć inną kwotę. Przepisy zezwalają również na tworzenie innych funduszy. Zaznaczyć należy jednak, że fakt tworzenia innych funduszy winien być określony w statucie spółdzielni. Z ogólnie przyjętych zasad wynika, że do tworzonego innego funduszu należy opracować regulamin określający zasady jego przeznaczenia i korzystania.
 • Czy spółdzielnia socjalna ma obowiązek poddawania się lustracji?
  • Zgodnie z zapisem art.91 ustawy Prawo spółdzielcze, każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
 • Jakie konsekwencje może ponieść członek Zarządu w przypadku działania wbrew przepisom dotyczących lustracji?
  • Na podstawie art.267c ustawy Prawo spółdzielcze kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem wbrew przepisom ustawy nie poddaje spółdzielni lustracji, nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada stosownych dokumentów, nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Copyright © Wrocław 2013: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionmonalisa.promotion.org.plPozycjonowanie seo Wrocław

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.